ssh パス無しログイン

# ssh-keygen -t rsa
パス無しは項目で空ENTER

# cd ~/.ssh/
# mv id_rsa.pub authorized_keys
# chmod 600 authorized_keys

macの場合
id_rsaを任意の場所(分かりやすいようにxxx.keyにリネーム)

$ chmod 600 xxx.key

macpro:~ xxxxx$ vi .ssh/config

Host xxxxx
Hostname xxxxx
Port 22など
User root
IdentityFile /Users/xxxx/xxxx/xxxx/xxxx.key

確認

$ ssh xxxx(Hostで設定した名前)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です